Menu

liczba odwiedzin: 3033226

 

 • Sposoby i tryb realizacji zadań szkoły w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dostępne są tutaj
 • Koordynujemy współpracę między nauczycielami, uczniami i rodzicami
 • Ustaliliśmy tygodniowy zakres treści nauczania dla poszczególnych klas
 • Ustaliliśmy sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
 • ustaliliśmy warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunki i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych 
 • Ustaliliśmy sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły
 • Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie w przekazywanych Wam przez nauczycieli lekcjach oraz tutaj:
 • Zapewniamy każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania informacji w ustalonej formie i terminach tych konsultacji
 • Ustaliliśmy z nauczycielami modyfikację zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
 • Uwzględniamy zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
  Staniewice 61
  76-113 Postomino
  szkola_staniewice@onet.pl
 • 598108623

Galeria zdjęć