Menu

liczba odwiedzin: 237416

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

14.09.2017
Godz. 16.00
Czwartek

Zebranie ogólne z rodzicami. Spotkanie klasowe z wychowawcą –wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, PSO, planem pracy wychowawcy, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, programem WDŻ, wprowadzenie zmian do Statutu szkoły i programu wychowawczo-profilaktycznego przekazanie informacji na temat modernizacji budynku szkoły.

15.09.2017
Godz. 17.00
piątek

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie Planu pracy szkoły w roku 2017/2018, porozumienie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły.

07.11.2017
Godz. 15-17
Wtorek

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami - przedstawienie informacji o wynikach nauczania.

07.11.2017
Godz. 17
Wtorek

Zebranie dyrektora z Radą Rodziców – podjęcie uchwały w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej w Staniewicach i Programu Profilaktyczno-wychowawczego.

05.12.2017
Godz. 15-17
Wtorek

Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen semestralnych oraz ocen z zachowania na I semestr.

09.01.2018
Godz. 16.00
Wtorek

Zebranie ogólne z rodzicami. Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2017/2018

13.03.2018
Godz. 15-17
Wtorek

Konsultacje indywidualne przedstawienie informacji o wynikach edukacji.

15.05.2018
Godz. 15-17
Wtorek

Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych z przedmiotów edukacyjnych oraz z zachowania.

14.06.2018
Godz. 16.00
Wtorek

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

Ponadto mogą odbywać się inne spotkania wychowawców, nauczycieli z Rodzicami, o terminie spotkań Rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć